Blog

Toekomst van Beckum ‘een uiterst ingewikkelde puzzel’

30 november 2018 | 3 minuten lezen

Met de opbrengst van de grondverkoop voor woningbouw een nieuw gemeenschapsgebouw realiseren. Kort samengevat is dat de strekking van het Masterplan Beckum. De uitvoering ervan vormt een uiterst ingewikkelde puzzel. „Maar het is nu of nooit.”

Binnenkort plaatst de werkgroep Masterplan op het plein voor de kerk een groot bord, in de vorm van een puzzel. „Je hebt te maken met heel veel verschillende partijen”, zegt voorzitter Paul ter Bekke. „Met dat bord willen we laten zien dat het een heel complexe puzzel is. Elke belanghebbende heeft een stukje in handen. Als niemand het eerste stukje legt, wordt de puzzel nooit compleet.”

Met het Masterplan kan Beckum twee vliegen in een klap slaan: de stagnerende woningbouw weer op gang brengen én alle verenigingen en activiteiten samenbrengen onder één dak. Ter Bekke en werkgroeplid Gerard Lansink Rotgerink spreken van een unieke kans. Maar dan moeten alle betrokkenen bereid zijn om er samen de schouders onder te zetten. „Als we het nu niet doen, dan hoef je er de eerste 30 jaar niet weer over te beginnen.”

Leefbaarheid

De leefbaarheid in Beckum staat onder druk. Het dorp vergrijst. Om het voorzieningenniveau overeind te houden, moeten er woningen bij komen. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het gebied tussen de kerk en de Hagmolenbeek daarvoor de meest geschikte locatie is. Om dat mogelijk te maken, moet voetbalvereniging TVO twee van haar huidige velden (het hoofdveld en veld 3) opofferen. In totaal is er ruimte voor circa 30 nieuwe huizen.

Het hele Masterplan staat of valt met de verwerving van de grond. Het is de bedoeling dat de Stichting Beckum in oprichting de velden koopt tegen de huidige marktwaarde, de grond bouwrijp maakt en de kavels uitgeeft. De opbrengst wordt vervolgens gestoken in een nieuw gemeenschapsgebouw. Maar de grondverwerving is bepaald geen sinecure. Het hoofdveld is eigendom van de parochie, veld 3 grotendeels van TVO zelf. „Maar het 16-meter-gebied is weer deels van Twickel en deels van een particulier”, vertelt Lansink Rotgerink. „Dus als je het over een puzzel hebt...”

Geen concrete toezegging

Met het parochiebestuur valt erover te praten. „Maar we hebben nog geen concrete toezegging.” Ook TVO is welwillend. Maar dan moet er elders ter compensatie wel een nieuw (hybride) veld worden aangelegd. Die hele verhuizing gaat grofweg 5,5 ton kosten. De gemeente is bereid om 2,5 ton bij te dragen uit het sportbudget. Maar onder de streep resteert nog een tekort van 175.000 euro. De werkgroep heeft de gemeente gevraagd om dat gat te dichten met een extra ‘leefbaarheidsinjectie’. „De gemeente zegt geen nee, maar ze willen eerst het hele financiële plaatje zien. Dat is logisch.” Om de zaak vlot te trekken hebben ‘enkele betrokken Beckumers’ die anoniem willen blijven, al hun financiële steun toegezegd.

Voorwaarde

Het slagen van de woningbouwplannen is een absolute voorwaarde voor realisering van een nieuw gemeenschapsgebouw. „Anders valt het hele Masterplan in duigen”, beaamt Ter Bekke. De werkgroep wil alle verenigingen en functies bij elkaar brengen, liefst onder één dak. Nu zijn die nog ‘versnipperd’ over vier gebouwen: de kerk, de school, ’t Proggiehoes en sportzaal ’t Geertman. Met alle vier gebouwen doorgaan is volgens de werkgroep niet realistisch.

Er zijn twee opties: alle functies onderbrengen in de (verbouwde) kerk óf de bouw van een compleet nieuwe multifunctionele accommodatie. Voor het parochiebestuur is volgens Ter Bekke de eerste optie in elk geval ‘bespreekbaar’. Ook het schoolbestuur heeft positief gereageerd op de plannen. In beide gevallen gaat het om een miljoeneninvestering. „Exacte bedragen kunnen we nog niet noemen, maar het is wel duidelijk dat de kerk verbouwen duurder is dan nieuwbouw.” De Beckumse gemeenschap zal ook haar steentje moeten bijdragen. „We kunnen niet alleen onze hand ophouden bij de gemeente, het is óns gebouw.”

Als het aan de werkgroep ligt, wordt in september 2019 al begonnen met het bouwrijp maken van de eerste kavels. Heel ambitieus. Maar het kán, meent Ter Bekke. „Ik woon nu 26 jaar in Beckum. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt, dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen.”

Dit artikel stond 28 november in de Tc Tubantie 

5 december 2018

Grote ontwikkelingen in Beckum! Mooi om gezamenlijk te verkennen wat de puzzel is. 

Het is interessant om de oplossing te zoeken, naast de stakeholders en gemeente, samen met de inwoners. Hiermee wordt het draagvlak nog meer vergroot en ontstaat er gedeeld eigenaarschap van het probleem / de puzzel.

Kunnen jullie hier hulp bij gebruiken? Ik ondersteun samenwerkingsprocessen voor openbare ruimte!

Anneleen Ypma - Diedering

http://www.projectoppoten.nl

NieuwsVraag & AntwoordThema'sTools