Nieuwsbericht

Woonzorgvoorziening Diepenheim

Profielfoto van Heidi Mensink
17 maart 2020 | 1 minuut lezen

Het gaat om zowel zorg thuis als in een geclusterde woonvoorziening. Het proces wordt gezamenlijk met 12 verschillende organisaties invulling gegeven. Allen hebben zij het belang hiervan onderstreept door de ondertekening van de intentieovereenkomst tot samenwerking in de verkenning. Vervolgens is een gezamenlijke visie uitgewerkt. Ook is aan het programma van wensen en een financiële doorrekening van de plannen gewerkt. Het onderzoek wordt mede gefinancierd door Provincie Overijssel en procesmatig begeleid door Stimuland die zich als onafhankelijke organisatie inzet voor een ‘vitaal platteland’. Ook is KNHM betrokken als adviseur in het proces.

Integrale benadering

Het aantal senioren in Diepenheim zal komende jaren toenemen, zij worden ook steeds ouder. De wens van ouderen om in de derde levensfase in hun eigen vertrouwde omgeving en sociale netwerk oud te worden, blijft groot. Ontwikkelingen in de zorg leiden ertoe dat er steeds vaker vraag is naar (langdurige) zware zorg in de eigen woonomgeving. Dit heeft niet alleen consequenties voor de mantelzorgers en vrijwilligers in het sociale netwerk van de zorgvrager, maar ook vraagt het extra inzet op preventie en welzijnsactiviteiten. Met daarbij de roep om goede nachtzorg en een 24-uurs zorgvoorziening in Diepenheim.

In deze tijd wordt voor de instandhouding van sociaal- maatschappelijke en culturele voorzieningen een steeds groter beroep gedaan op de inwoners en de samenredzaamheid van de gemeenschap in Diepenheim. Een integrale benadering van wonen, zorg en welzijn, gebaseerd op de behoefte van de betrokken inwoner, is daarom vereist. Deze benadering sluit naadloos aan bij de in ontwikkeling zijnde Zorgvisie Twente waarin alle zorgpartijen en gemeenten samenwerken.

Planvorming toekomst ouderen

Om op de woon- en zorgontwikkelingen in te kunnen spelen, is volgens de Senioren Vereniging Diepenheim aanpassing van bestaande woningen en een toevoeging van een geclusterde woonvorm waarin 24-uurs zorg kan worden geleverd, noodzakelijk.

Momenteel wordt gewerkt aan het programma van wensen en de financiële doorrekening daarvan. Het afstemmen met de gemeente Hof van Twente en andere partners, vormt een belangrijk onderdeel in het proces.  “We zijn blij met de totstandkoming van de visie en hopen op een positief resultaat en zo mogelijk daarna samenwerking tot realisatie” aldus Theo en Wim van Senioren Vereniging Diepenheim.