Nieuwsbericht

Mijn Geesteren 2030 volop actief!

19 maart 2021 | 4 minuten lezen

MijnGeesteren 2030

Geesteren is druk bezig om gezamenlijk invulling te geven aan het toekomstbestendig maken van hun mooie dorp. Samen met de gemeente heeft Geesteren het visieplan Geesteren 2030 opgesteld. Diverse werkgroepen houden zich bezig met de uitvoering van dit plan. Hieronder geeft de werkgroep muziek en cultuur een update en de stand van zaken over de oprichting van de zorgcoöperatie (ZOCO) wordt toegelicht. Ook kunnen we melden dat het bestemmingsplan Hutten 2 is goedgekeurd.

Geesteren; een dorp waar muziek en cultuur in zit!
Onze werkgroep bestaat uit 10 enthousiaste werkgroepleden.
Wij houden ons bezig met muziek en cultuur in Geesteren. Geesteren heeft een lange en rijke geschiedenis op dit gebied en dit willen we niet verloren laten gaan. Ons doel is het zoeken naar mogelijkheden om deze muziek- en cultuurgroepen te behouden en te versterken. Dit doen we door te inventariseren welke
middelen hiervoor nodig zijn. Ook proberen we verschillende groepen met elkaar te verbinden.

Doelen van de werkgroep muziek en cultuur
Cultuurmakelaar; de wens vanuit de werkgroep was om een cultuurmakelaar aan te stellen in de gemeente Tubbergen die een verbindende factor is op het gebied van cultuur. Minke Bloemhof is inmiddels aangesteld voor 9 uur per week. Haar functie is grotendeels ingekleurd door Covid-19: crisismanagement om het cultuurveld bij te staan in deze ongewone tijden, communicatie richting de cultuurmakers over de verschillende noodfondsen en contact met de gemeente om het belang van het cultuurveld op de agenda te houden. De komende tijd hoopt ze zich meer te kunnen focussen op positieve ontwikkelingen.Opstarten na (en met) het virus en de focus verleggen van wat er niet kan naar wat er allemaal wel kan. Met de opzet van de Cultuurconnectie Tubbergen wil ze de verbinding versterken. Vanuit de gemeente komt er ook hulp in de vorm van een nieuwe beleidsregel waarmee amateurorganisaties financiële hulp kunnen ontvangen om de coronacrisis goed door te komen. Kijk voor meer informatie op www.cultuurintubbergen.nl.

Strippenkaart; We willen een strippenkaart samenstellen waarop verschillende activiteiten staan op het gebied van muziek en cultuur. Zodra de maatregelen dit toelaten, kunnen mensen op een laagdrempelige wijze kennismaken met verschillende activiteiten om een nieuwe impuls te geven aan het verenigingsleven.
Overdekt cultuurpodium; We realiseren in het centrum van Geesteren een overdekt cultuurpodium dat gebruikt kan worden voor verschillende uitvoeringen. Het podium moet multifunctioneel zijn, beschikken over een goede akoestiek en te gebruiken zijn voor diverse disciplines.

Hiervoor hebben we input gehad vanuit verschillende verenigingen. Op de foto ziet u de ontwerpschets.

Repetitieruimte; Verschillende verenigingen maken gebruik van een repetitieruimte in de Aloysiusschool. We willen waarborgen dat ook in de toekomst deze verenigingen beschikken over goede repetitiemogelijkheden.
Daarover zijn we in gesprek met de Aloysiusschool.

Projectkoor: Vorig jaar zijn we gestart met een projectkoor in het kader van 75 jaar vrijheid. Het koor was al aan het oefenen om samen met de fanfare een bevrijdingsconcert te geProjectkoor; Vorig jaar zijven. Dit liep helaas anders vanwege COVID-19. Gezien de belangstelling, bleek er behoefte om op een laagdrempelige manier en op projectbasis in een koor te zingen. Zodra het kan, starten we een nieuw projectkoor op.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom onze werkgroep? Volg dan onze Facebookpagina ‘Muziek en Cultuur MijnGeesteren2030’.

Zorgcoöperatie (ZOCO) onderdeel Geesteren 2030
Leo Stamsnieder en Harri Kleizen hebben het initiatief genomen om in Geesteren een zorgcoöperatie op te richten.
Inmiddels bestaat de kernwerkgroep uit vijf enthousiaste mensen, te weten: Marije Heering, Bennie Kreuwel, Anny Kuipers-Nollen, Ceciel Leus en Leo Stamsnieder.
Daarnaast is er een werkgroep met vertegenwoordigers van verschillende verenigingen en stichtingen. Door de corona is er vertraging opgetreden om te starten met dit project. Na de lockdown nodigen wij u uit om kennis te maken met ons, de werkgroep, en met ZOCO algemeen om onze plannen met u te delen.

Onze visie
Door een terugtredende overheid dreigt het voorzieningenniveau, en daarmee de kwaliteit van leven in dorpen en wijken, te verschralen. Het is belangrijk om burgers te laten participeren in de keuzes en in de uitvoering van activiteiten die het wonen en de zorg- en dienstverlening op het gewenste niveau brengen en houden. Daarom ondersteunen wij nieuwe initiatieven. We willen de dienstverlening, die bijdraagt aan de kwaliteit van leven  in ons dorp, dichtbij brengen en inwoners daar invloed op geven en de bureaucratie tot een minimum beperken, zodat Geesteren in de nabije toekomst, toekomstproof blijft.
De zorgcoöperatie moet voor alle Geestenaren vooral eigen zijn en ‘mijn club’ worden. We houden rekening met bestaande activiteiten en verenigingen en redeneren dus vanuit de gemeenschap.

Onze missie
Geesteren wil de krachten van de inwoners bundelen om de leefbaarheid op peil te houden en nieuwe initiatieven te ontplooien op het gebied van: zorg, wonen, dienstverlening & communicatie en opvoeden & opgroeien. Onderlinge solidariteit tussen oud en jong (en omgekeerd) en tussen kwetsbare en vitale burgers bevordert het gevoel van prettig en veilig wonen. Deelname aan de zorgcoöperatie betekent dat je je inzet voor anderen, maar ook mag rekenen op hulp op het
moment dat je het zelf nodig hebt!

Onze doelstelling
Zorgen voor elkaar. Vrijwilligers zijn een luisterend oor en een helpende hand waarbij onderstaande kernwaarden gehanteerd moeten worden: Vertrouwen, respect, integriteit, onafhankelijkheid, transparantie, toegankelijkheid, vraaggestuurd, betaalbaarheid en eigen kracht.

Zorg algemeen
De zorgcoöperatie Geesteren heeft als doel om bij te dragen, zodat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig in Geesteren kunnen blijven wonen en daarvoor een beroep kunnen doen op de zorg en hulp die nodig is. Uitgangspunt hierbij is dat vraaggerichte zorg en hulp aangeboden gaan worden. Op basis van signalen uit de samenleving, organiseert de werkgroep producten en diensten om in die behoefte te voorzien.
Hierbij wordt nauw samengewerkt met de gemeente en instellingen op het gebied van zorgverlening. De werkgroep streeft ernaar zoveel mogelijk hulp en zorg voor inwoners zélf te organiseren en te verlenen.
Hierbij wordt samengewerkt met professionals en vrijwilligers om lokaal met kwaliteit en betrokkenheid invulling te geven aan de zorgvraag.
De zorgcoöperatie Geesteren wil eenmaal per week gaan starten met een middag opvang. Het voornemen is deze activiteit uit te bouwen als er een gerichte vraag ligt. Iedere inwoner, met of zonder beperking, jong of oud, die behoefte heeft aan gezelschap en een praatje wil maken, is van harte welkom!

Wie doat er too is belangrijk voor jong en oud.

Bron: Ons digitale dorpsplein: www.geesteren1.nl
NieuwsThema's